Missie en visie

Missie

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken en de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.

Visie

De DHA wil vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht om dienstbaar te zijn aan onze medemens, door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. DHA is benaderbaar voor alle inwoners van de burgerlijke gemeente Aalten.

Wilt u als kerkgemeenschap ook meedoen om gezamenlijk vorm te geven aan onze missie en visie, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek. Mail ons. mailto:info@stichting-dha.nl