Privacyverklaring

Voor de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten is privacy van groot belang. Vanuit de doelstellingen van de aangesloten geloofsgemeenschappen is de stichting geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar de pijler is. De Stichting DHA is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of lidmaatschap van een geloofsgemeenschap.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene heeft met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

In de administratie van de Stichting DHA staan persoonsgegevens over de personen die met ons contact opnemen. Wij leggen deze persoonsgegevens vast in bestanden.
In het bestand met contactgegevens bewaren wij contactgegevens om de mensen te kunnen benaderen over hun hulpvraag. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar nadat u van een van onze diensten gebruik gemaakt heeft of bij ons betrokken bent geweest.
Ook van het bestuur, werkgroepleden, donateurs en organisaties die bij de stichting betrokken zijn, houden wij contactgegevens bij, zoals bijv. de naam, het adres, het emailadres en telefoonnummer, geboortedatum en -plaats.

Indien wij financiële ondersteuning verlenen kunnen we bepaalde financiële gegevens opvragen en vastleggen. Het gaat om gegevens die de aanvrager zelf heeft aangeleverd.
Het kan gaan om gegevens over inkomen, uitkering en schulden.
In specifieke gevallen kan het nodig zijn dat wij gegevens vragen en verwerken bij andere organisaties en/of instanties. Dit kan alleen als de betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

De rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de Stichting DHA zijn
Het gerechtvaardigde belang van de stichting bij:
het in standhouden van een doelmatige organisatie van de stichting
het onderhouden van contact met betrokkenen
het uitoefenen van haar opdracht
De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkenen partij is.
De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke overheid.
De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van de St. DHA.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden alleen met toestemming van de betrokkene gedeeld met andere instellingen.
Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkenen aan een andere instelling verstrekt als de stichting hiertoe verplicht is op grond van de wet.

Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
De beveiligde toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de leden van het bestuur en de werkgroepleden van de Stichting DHA. Andere personen hebben geen toegang.
De stichting heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen genomen om de persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.

Recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens
Iedere betrokkene heeft recht op inzake in de over hem/opgeslagen persoonsgegevens.
Als een betrokkene een fout aantreft, kan dat worden doorgegeven aan de stichting
Een betrokkenen heeft recht op rectificatie van de gegevens, wanneer bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt.
Als de St. DHA persoonsgegevens heeft zonder een juiste grondslag, of de gegevens onrechtmatig verwerkt, kan de Stichting DHA worden verzocht de persoonsgegevens te verwijderen.
De Stichting DHA behandelt een verzoek volgens de regels van het Nederlands recht.

Klachtrecht
Heeft u een klacht over hoe de Stichting DHA met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich melden bij het bestuur van de stichting. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.
U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
Indien het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert, kunt u als u dit wil een klacht richten aan de

Autoriteit Persoonsgegevens
t.a.v. de klachten coördinator
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aalten, juli 2020

Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten
Ludgerstraat 64
7121 EM Aalten
Email: info@stichting-dha.nl