Noodfonds

Het Noodfonds van de Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten heeft als doel het verlenen van individuele acute en dringende (financiële) ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen en in de gemeente Aalten woonachtig zijn.

“Mensen die in nood zijn worden door het Noodfonds zo snel mogelijk geholpen. Eerst wordt de acute nood gelenigd, daarna wordt bekeken hoe in wijsheid verder te handelen . . . .”

Op welke wijze kan het Noodfonds hulp bieden
Hulpvragers komen bij het Noodfonds op eigen initiatief of na bemiddeling van een hulpverlener.

Voor een hulpvraag kunt u contact opnemen via:  noodfondsdha@gmail.com

Naar aanleiding van de hulpvraag wordt  contact opgenomen voor nadere afstemming.

Voor wie
Hij/zij die in acute financiële nood zijn geraakt en niet meer beschikken over geld door bijvoorbeeld te laat ontvangen van een uitkering.

  • Voor eerste levensbehoeften dan wel dringend gebrek hebben aan mogelijkheden om te voorzien in eerste levensbehoeften.
  • Hij/zij die hun financiële situatie niet overzien of goed kunnen beheren en persoonlijke begeleiding wensen.

Voorwaarden voor hulpverlening
De hulpvrager verleent medewerking bij het invullen van het intake formulier. De hulpvrager overlegt op verzoek de nodige gegevens, indien overleg met instanties nodig is. Dit gebeurt alleen met toestemming van de hulpvrager. Uitwisseling van gegevens met een doorverwijzende instantie is – mits met toestemming – mogelijk. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, met respect voor de privacy van de hulpvrager.

Verstrekken van gelden
Indien het geen gift is, is de deelnemer bereid tot terugbetalen in termijnen van de verstrekte gelden (renteloos). Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd.

Nazorg
Bij de individuele hulpverlening wordt de eventueel daaruit voortvloeiende behoefte aan zorg in onderling overleg besproken.